Fraud Blocker De 30%-regeling in Nederland, hoe werkt het? - Parakar

De 30%-regeling in Nederland, hoe werkt het?

Buitenlandse werknemers die worden aangenomen om in Nederland te werken, hebben vaak te maken met veel extra kosten. Denk aan medische controles, dubbele huisvesting of reiskosten. De Nederlandse overheid biedt daarom een belastingvrijstelling voor deze expats, de zogenaamde 30%-regeling. Laten we dit verder uitleggen.

De 30%-regeling, wat is het precies?

De 30%-regeling in Nederland is een gunstige belastingvrijstelling voor buitenlandse werknemers die worden aangenomen om te werken. Deze vrijstelling is van toepassing op werknemers die te maken hebben met de zogenaamde extraterritoriale kosten die worden veroorzaakt doordat ze naar Nederland verhuizen voor werk.

Afhankelijk van verschillende voorwaarden is de werknemer vrijgesteld van het betalen van belasting over maximaal 30% van zijn/haar inkomen uit arbeid. Of praktisch gezien wordt het salaris dat tussen de werknemer en werkgever is overeengekomen verminderd met 30%. Als tegenprestatie moet de werknemer een 30% toelage ontvangen als vergoeding voor kosten.

Deze overheidsmaatregel helpt hen deze extraterritoriale kosten te dekken en wordt gezien als een manier om het aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide werknemers om in Nederland te komen werken. Werknemers die hier aankomen, kunnen de belastingvrijstelling tot 5 jaar aanvragen.

Per januari 2024 is de 30%-regeling veranderd in een 30%-20%-10%-regeling. Dit betekent dat werknemers die na 1 januari 2024 de regeling aanvragen een belastingvoordeel van 30% krijgen voor hun eerste 20 maanden in Nederland, een belastingvoordeel van 20% voor hun 21e tot hun 40e maand in Nederland en tot slot een belastingvoordeel van 10% voor hun 41e tot hun 60e maand in Nederland. Voor werknemers die vóór 2024 in dienst zijn, geldt de normale 30%-regeling voor de volledige 5 jaar.

Wie komt in aanmerking voor de 30%-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

 • Er moet sprake zijn van een officiële arbeidsrelatie;
 • De werkgever moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse belastingdienst;
 • Er moet een overeenkomst worden opgesteld tussen de werkgever en werknemer waarin wordt bepaald dat deze 30%-regeling van toepassing is;
 • De werknemer moet geworven zijn of overgeplaatst vanuit het buitenland. Meer specifiek moet de werknemer de afgelopen 18 van de laatste 24 maanden (op het moment van indiensttreding) meer dan 150 km van de Nederlandse grens hebben gewoond;
 • Het resterende belastbare salaris van de werknemer moet voldoen aan de minimumvereisten, die in 2024 €46.107,00 bedragen;
 • Als de werknemer jonger is dan 30 jaar en een Nederlandse masteropleiding of een gelijkwaardige graad uit een ander land heeft, moet het fiscale salaris in 2024 minimaal €35.048,00 bedragen;

Per 1 januari 2024 kan de 30% alleen worden toegepast over een maximaal brutojaarsalaris van €233.000,00 voor werknemers die na 1 januari 2023 in dienst zijn getreden. Werknemers die in 2021 en 2022 in dienst zijn en nu onder de 30%-regeling vallen, krijgen een overgangsrecht, wat betekent dat de bovengrens pas vanaf 1 januari 2026 van kracht zal zijn.

In het algemeen is de 30%-regeling van toepassing op werknemers in loondienst. Als je echter naar Nederland komt om je eigen bedrijf te starten, kom je mogelijk ook in aanmerking voor de 30%-regeling als je je onderneming opzet als een besloten vennootschap (BV) en je jezelf op de loonlijst zet.

Wetenschappelijke onderzoekers die werken bij specifieke wetenschappelijke organisaties komen altijd in aanmerking voor de 30%-regeling.

Dus hoe werkt het?

De werkgever en werknemer zullen gezamenlijk een aanvraag indienen bij de respectievelijke Nederlandse belastingautoriteiten om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, zowel voor loonbelasting als voor sociale verzekeringen.

De meest voorkomende manier waarop de Nederlandse 30%-regeling wordt toegepast, is dat de werknemer instemt met een salarisverlaging van 30% en in ruil daarvoor zal dit percentage belastingvrij worden vergoed op de loonstrook. Dit kan vakantiegeld en andere voordelen omvatten. De werknemer moet echter nog steeds aan de salarisvereisten voldoen na deze verlaging.

Afgezien daarvan moet de werknemer zich er altijd van bewust zijn dat wanneer deze 30%-regeling wordt toegepast, dit voordeel van 30% kan betekenen dat aanspraken op pensioen, sociale zekerheid, enzovoort, op evenredige wijze zullen afnemen.

Praktische voorbeelden van de toepassing van de 30%-regeling

 • Een werknemer van 40 jaar ontvangt een bruto salaris van €80.000, wat voldoet aan de minimumsalariseis voor de volledige 30%-regeling in Nederland. Als zijn salaris met 30% wordt verminderd, betekent dit dat zijn belastbare salaris €56.000 zal bedragen. Hij ontvangt de 30% reductie als een belastingvrije vergoeding/tegemoetkoming van €24.000.
 • Een werknemer, 40 jaar oud, ontvangt een brutosalaris van €50.000. Als de 30%-regeling volledig zou worden toegepast, zou zijn belastbare salaris €35.000 zijn. Omdat dit lager is dan het vereiste minimumsalaris, kan de volledige 30%-regeling niet worden toegepast. In dit geval kan de werknemer slechts gedeeltelijk profiteren van de 30%-regeling, voor een maximumbedrag van (€50.000 -/- €46.107) €3.893.
 • Een werknemer van 32 jaar ontvangt een bruto salaris van €35.000. Zijn belastbare salaris is al lager dan de minimumvereiste voor de 30%-regeling en daarom kan deze vrijstelling niet worden toegepast.

De werkgever is niet verplicht om de 30%-regeling toe te passen op het salaris van de werknemer. Het is mogelijk dat de werkgever gedeeltelijk of volledig profiteert van dit voordeel. Dit gebeurt meestal alleen wanneer werknemers zich niet bewust zijn van de voordelen van de 30%-regeling en daarom is het belangrijk om dit onderwerp te bespreken voordat arbeidsovereenkomsten worden ondertekend.

Andere zaken om te overwegen

 • Als een werknemer overstapt naar een andere baan, kan hij/zij een voortzetting van de regeling aanvragen. De voorwaarden met betrekking tot specifieke vaardigheden en salariseisen moeten echter nog steeds worden nageleefd en de werknemer begint binnen drie maanden na beëindiging van de vorige baan aan de nieuwe baan.
 • Wanneer de aanvraag wordt ingediend binnen 4 maanden na de start van het dienstverband, wordt de 30%-regeling met terugwerkende kracht van kracht. Als de aanvraag later dan 4 maanden wordt ingediend, wordt deze van kracht vanaf de eerste dag van de volgende maand. De belastingautoriteiten zullen de totale duur van de regeling verminderen met de periode die u al in Nederland heeft verbleven.
 • Als een werknemer profiteert van de 30%-regeling, kan hij/zij gemakkelijk zijn/haar buitenlandse rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs zonder opnieuw het rijexamen te hoeven afleggen.

Kunnen we u helpen?

Bent u een expat en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de 30%-regeling in Nederland? Of bent u een werkgever en wilt u de ins en outs weten over deze belastingvrijstelling? Onze HR-experts op ons Nederlandse kantoor geven u graag deskundig advies.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254