Fraud Blocker Wetswijziging 2024 Ierland - Parakar

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2024 in Ierland?

Aan het begin van elk jaar zijn er wetswijzigingen in wet- en regelgeving. Als uw lokale kennispartner delen wij graag met u een lijst met de belangrijkste wijzigingen in de Ierse arbeidswetgeving, zodat u dat niet hoeft te doen.

Beantwoorde vragen in deze blog

 • Verlof wegens huiselijk geweld:
  Wat zijn de details en implicaties van het onlangs ingevoerde verlof voor huiselijk geweld in Ierland?
 • Rapportage loonverschillen tussen mannen en vrouwen:
  Wat zijn de rapportagevereisten en -verantwoordelijkheden voor bedrijven onder de Gender Pay Gap Information Act 2021 in Ierland?
 • Updates over wettelijk ziektegeld (SSP):
  Wat zijn de belangrijkste bepalingen en updates met betrekking tot Statutory Sick Pay (SSP) in Ierland, met name onder de Sick Leave Act 2022?
 • Ouderschapsverlof en uitbreiding ouderschapsuitkering:
  Wat zijn de veranderingen en uitbreidingen met betrekking tot ouderschapsverlof en ouderschapsuitkering in Ierland, zoals aangekondigd in Budget 2024?
 • Automatische pensioeninschrijving:
  Wat zijn de details van het Automatic Enrolment Retirement Savings System van Ierland, inclusief de bijdragestructuren en het verwachte tijdschema voor de implementatie?

Verlof wegens huiselijk geweld

Er is een nieuw type verlof dat verlof wegens huiselijk geweld heet. Het voorziet in vijf dagen betaald verlof voor een werknemer die momenteel te maken heeft of heeft gehad met huiselijk geweld binnen een periode van 12 opeenvolgende maanden, tegen hun normale loontarief. Werknemers kunnen gebruikmaken van dit verlof zonder dat er een minimum aantal dienstjaren vereist is, en ze hoeven geen bewijs te leveren voor hun verlofaanvraag. Werkgevers kunnen echter wel voldoende informatie van de werknemer vragen om te bepalen of hij/zij in aanmerking komt voor verlof wegens huiselijk geweld.

Het doel van dit verlof is om de werknemer (of een persoon die door de wet als “relevant” wordt gedefinieerd) in staat te stellen medische hulp te zoeken, toegang te krijgen tot ondersteunende diensten en counseling, tijdelijk of permanent te verhuizen, juridisch advies of bijstand te krijgen, hulp van de politie te zoeken, of een veiligheids- of blokkadebevel van de rechtbank te krijgen.

Andere verlofrechten

De Work Life Balance and Miscellaneous Provisions Act 2023 introduceerde andere aanvullende verlofrechten:

 • Werknemers hebben recht op maximaal vijf dagen onbetaald verlof voor medische zorg.
 • Transgender mannen (die bevallen zijn) hebben nu recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en -rechten.
 • Het aantal weken waarin moeders recht hebben op betaald verlof voor borstvoeding is verhoogd van 26 naar 104.

Rapportage loonkloof tussen mannen en vrouwen

De Gender Pay Gap Information Act 2021 ging op 31 mei 2022 van kracht. In juni 2022 moesten bedrijven met 250 of meer werknemers een specifieke datum binnen die maand kiezen om een rapport te genereren over de loonkloof tussen mannen en vrouwen (GPG) onder hun werknemers op die datum. Ze moesten dit rapport in december 2022 en december 2023 publiceren. Aanvankelijk gold de GPG-rapportage voor organisaties met 250 of meer werknemers in 2022 en 2023. Het is echter de bedoeling dat dit in 2024 wordt uitgebreid naar organisaties met 150 of meer werknemers en vanaf 2025 naar organisaties met 50 of meer werknemers.

Rapportagevereisten:

 • Gemiddelde en mediane loonkloof voor voltijdse, deeltijdse en tijdelijke werknemers.
 • Gemiddelde en mediane bonuskloof voor voltijdse, deeltijdse en tijdelijke werknemers.
 • Percentage mannen en vrouwen die bonussen ontvangen.
 • Percentage mannen en vrouwen dat voordelen in natura ontvangt.Percentage mannen en vrouwen in vier kwartielen.
 • Specifieke voorschriften en richtlijnen schrijven voor hoe deze berekeningen moeten worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden werkgever:

 • Werkgevers moeten een verklaring publiceren waarin zij de redenen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen uitleggen en maatregelen voorstellen om de loonkloof te verkleinen of weg te werken.
 • Een werknemer kan een claim indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC) wegens niet-naleving.
 • De WRC kan een bevel uitvaardigen waarin de werkgever wordt opgedragen specifieke maatregelen te nemen om aan de GPG-wetgeving te voldoen.
 • Er bestaan geen bepalingen voor compensatie of boetes voor niet-naleving.
 • Alle beslissingen van de WRC worden gepubliceerd met vermelding van de betrokken partijen.

Updates over wettelijke ziekte-uitkering (SPP)

De Sick Leave Act 2022 werd vanaf januari 2023 gefaseerd ingevoerd. Aanvankelijk hadden werknemers recht op drie verlofdagen, wat op 1 januari 2024 verhoogd werd naar vijf dagen. Het plan is om dit verder te verhogen naar zeven dagen in 2025 en tien dagen in 2026.

Wettelijk Ziektegeld (SVP) is vastgesteld op 70% van het loon van een werknemer, maar het is onderworpen aan een dagelijkse drempel van 110 euro. Dit maximum kan na verloop van tijd veranderen om inkomens- en inflatieveranderingen weer te geven. Ziekteverlof geldt voor alle werknemers met een ononderbroken dienstverband van 13 weken of meer.

Het recht op ziekteverlof gaat in op de eerste dag van afwezigheid en hoeft niet opeenvolgend te zijn. Om aanspraak te kunnen maken op wettelijk ziekteverlof, moeten werknemers een medische verklaring van een geregistreerde arts overleggen, die betrekking heeft op elke dag van afwezigheid en bevestigt dat de werknemer niet in staat is om te werken.

Werkgevers met bestaande ziekteverlofregelingen zijn vrijgesteld van de wet als zij kunnen aantonen dat hun huidige voordelen even gunstig of gunstiger zijn dan het wettelijke recht.

Als het wettelijk ziekteverlof niet wordt uitbetaald, kan dit ertoe leiden dat een werknemer bij het indienen van een klacht vier weken loon krijgt bovenop zijn wettelijk ziekteverlofrecht.

In gevallen waarin een werkgever beweert financiële beperkingen te hebben, is een vrijstelling van de Arbeidsrechtbank mogelijk, maar hiervoor moet de werkgever ernstige financiële moeilijkheden aantonen.

In de recente zaak Katerina Leszczynska tegen Musgrave Operating Partners onderzocht de WRC de verplichting van een werkgever om SSP te betalen en de omstandigheden waaronder een bedrijfsziektekostenregeling is vrijgesteld van SSP-verplichtingen. De WRC concludeerde dat werkgevers met bedrijfsregelingen voor ziektebetaling die gunstiger zijn voor werknemers dan de wettelijke ziektebetaling, niet door de wetgeving getroffen worden. De WRC hield rekening met de volgende factoren:

 • De dienstperiode van een werknemer voordat ziekteverlof betaald moet worden
 • Het aantal dagen dat een werknemer afwezig is voordat ziekteverlof betaald wordt
 • De duur van het ziekteverlof dat betaald moet worden
 • De hoogte van het te betalen ziekteverlof
 • De referentieperiode van de ziektegeldregeling

Ouderschapsverlof en ouderschapsuitkering

In de begroting voor 2024 werd aangekondigd dat ouderschapsverlof en ouderschapsuitkering worden verlengd, waardoor vanaf augustus 2024 negen weken verlof mogelijk is.

Ouderschapsverlof is toegankelijk voor werknemers die als een ‘relevante ouder’ worden beschouwd, zoals een ouder of adoptieouder van een kind, of een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende partner van de ouder van het kind, of een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de adoptieouder. Het kind moet geboren of geadopteerd zijn op of na 1 november 2019.

Elke ouder komt in aanmerking voor ouderschapsverlof, en er is geen minimumdienstvereiste. Het verlof, dat kan worden opgenomen als één aaneengesloten blok of twee afzonderlijke blokken (die elk minstens één week duren), moet worden opgenomen binnen de eerste twee jaar na de geboorte of adoptie van het kind. Hoewel bedrijven niet verplicht zijn om werknemers tijdens het ouderschapsverlof te betalen, kan de werknemer in aanmerking komen voor een ouderschapsuitkering van de overheid als zij voldoende PRSI-bijdragen hebben.

Pensioen (auto-inschrijving)

Op 29 maart 2022 onthulde de minister voor Sociale Bescherming details over het Ierse automatische inschrijvingssysteem voor pensioensparen, dat op een ‘opt-out’ basis zal werken in plaats van ‘opt-in’. De regeling zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 van start gaan, met een geleidelijke invoering over een periode van tien jaar.

Auto-enrolment zal stapsgewijs worden ingevoerd, waarbij zowel werkgevers- als werknemersbijdragen beginnen bij 1,5%. Deze bijdragen zullen elke drie jaar met 1,5% stijgen tot 6% in 2034.

Onder deze regeling zijn werkgevers verplicht om de werknemersbijdragen aan te vullen tot een maximum van €80.000 aan inkomsten. De staat zal een overeenkomstige aanvulling geven van €1 voor elke €3 die de werknemer spaart, tot een maximum van €80.000. In wezen zal voor elke €3 die een werknemer spaart, €4 extra worden bijgeschreven op de pensioenspaarrekening door een combinatie van werkgevers- en overheidsbijdragen.

Alle werknemers tussen 23 en 60 jaar, die meer dan €20.000 verdienen en nog niet deelnemen aan een bedrijfspensioenregeling, worden automatisch ingeschreven in dit systeem.

Minimumloon

Er is aangekondigd dat het minimumloon vanaf 1 januari 2024 zal stijgen. Het nationale minimumloon voor mensen van 20 jaar en ouder zal met €1,40 stijgen naar €12,70 per uur.

Leeftijdsgroep Minimumloon vanaf 1 januari 2024

Leeftijd 20 en ouder €12,70

Leeftijd 19 €11,43

Leeftijd 18 €10,16

Leeftijd onder 18 jaar €8,89

Hoe kunnen wij u helpen?

Ontdek de details van het aannemen van personeel in Ierland samen met ons bekwame team van HR-experts. Van het ontrafelen van lokale regelgeving tot het bieden van persoonlijke begeleiding, onze deskundige specialisten in Ierland staan te popelen om hun expertise en ondersteuning te bieden. Neem nu contact met ons op om toegang te krijgen tot HR-oplossingen op maat en begin aan een reis naar succesvolle banen in Ierland.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254