Fraud Blocker Lokale bedrijfsvoorschriften voor start-ups in Polen - Parakar

Lokale bedrijfsvoorschriften voor start-ups in Polen

Polen, genesteld in het hart van Europa, biedt een bloeiend landschap voor internationale bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden. Met zijn strategische ligging, robuuste economie en ondersteunende zakelijke omgeving is Polen een aantrekkelijke bestemming geworden voor wereldwijde ondernemingen, vooral start-ups, die zich in Europa willen vestigen.

Als bewijs is het vermeldenswaard dat de inkomsten van buitenlandse directe investeerders uit directe investeringen in Polen in 2022 de hoogste waarde in de geschiedenis bereikten en 128,9 miljard PLN bedroegen.

In deze blog worden de volgende vragen beantwoord:

 • Procedures en vereisten voor het betreden van de lokale markt:
  Wat zijn de belangrijkste stappen en protocollen voor internationale bedrijven die de Poolse markt betreden?
 • Navigeren door gemeentelijke bedrijfswetten:
  Waarom is een genuanceerd begrip van gemeentelijke bedrijfswetten cruciaal voor internationale bedrijven die zich in Polen vestigen?
 • Navigeren door lokale belastingregels:
  Waarom is inzicht in de lokale belastingwetgeving, met name btw en vennootschapsbelasting, belangrijk voor internationale bedrijven in Polen?
 • Belastingverminderingen voor startende ondernemingen:
  Welke belastingverminderingen, zoals IPO-verminderingen en expansieverminderingen, worden aangeboden om de groei van start-ups in Polen te ondersteunen?
 • Effectieve strategieën voor bedrijfsontwikkeling:
  Welke belangrijke overwegingen en strategieën moeten internationale bedrijven hanteren voor een succesvolle bedrijfsontwikkeling in Polen?

Procedures en vereisten voor toetreding tot de lokale markt

Voor internationale bedrijven die naar Polen willen uitbreiden, is het van cruciaal belang om de procedures voor toetreding tot de lokale markt te doorlopen. Inzicht in de vereisten en protocollen is de sleutel tot een soepele en succesvolle toetreding. De Poolse markt verwelkomt over het algemeen buitenlandse investeringen en het proces omvat stappen zoals bedrijfsregistratie, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften. Het ontwikkelingsplan biedt ondernemers belastingoplossingen die hen zullen helpen zich te ontwikkelen en nieuwe markten te betreden. Het introduceert onder andere een pakket belastingverlichtingen voor innovatieve bedrijven. Een daarvan is belastingvermindering voor durfkapitaal (risicokapitaal).

Inzicht in gemeentelijke bedrijfswetten en compliance

Als u door het gevarieerde gemeentelijke landschap van Polen wilt navigeren, moet u de verschillende nuances van de bedrijfswetten en nalevingsmaatregelen van elke gemeente begrijpen. Deze voorschriften strekken zich uit over een breed spectrum en omvatten bestemmingsplannen, operationele schema’s, vergunningsvoorwaarden en veel bedrijfsspecifieke mandaten. De ingewikkelde aard van deze uiteenlopende vereisten vereist nauwgezette aandacht van internationale bedrijven die zich in Polen willen vestigen.

Als u uw niet aan deze specifieke vereisten houdt, kan dat aanzienlijke hindernissen en juridische complexiteit met zich meebrengen. Daarom is samenwerking met lokale experts of adviesdiensten essentieel om deze veelzijdige regelgeving te begrijpen en er naadloos doorheen te navigeren. Door in zee te gaan met doorgewinterde professionals die goed bekend zijn met het lokale zakenlandschap, kunnen internationale bedrijven ervoor zorgen dat ze volledig aan de voorschriften voldoen, risico’s beperken en een soepeler pad bewandelen naar een succesvolle vestiging en werking in Polen.

Overzicht van regionaal economisch beleid dat van invloed is op bedrijven

Het economische landschap in Polen functioneert op regionale basis, waarbij specifiek beleid gericht is op verschillende gebieden, met als doel het creëren van een gunstig klimaat voor de groei en ontwikkeling van bedrijven. Inzicht in dit regionale economische beleid biedt een dieper inzicht in een spectrum van stimulansen, subsidies en gespecialiseerde ondersteuningsmechanismen die zijn ontworpen om ondernemerschap te stimuleren en de uitbreiding van bedrijven in verschillende regio’s te vergemakkelijken.

 • Stimulansen voor bedrijfsgroei: Verschillende regio’s in Polen bieden verschillende stimulansen om bedrijven aan te trekken en te behouden. Dit kunnen belastingvoordelen, subsidies of lagere operationele kosten zijn voor bedrijven die zich in specifieke zones of industrieën vestigen.
 • Subsidies en financieringsmogelijkheden: Regionaal economisch beleid omvat vaak subsidies en financieringsmogelijkheden op maat om startende of groeiende bedrijven te ondersteunen. Deze fondsen kunnen worden toegewezen aan onderzoek en ontwikkeling, innovatie of het creëren van banen, waardoor bedrijven worden aangemoedigd om in die gebieden te investeren en te groeien.
 • Gespecialiseerde ondersteuningssystemen: Verschillende regio’s kunnen gespecialiseerde ondersteunende netwerken of infrastructuren aanbieden, zoals technologieparken, incubators of industriespecifieke clusters. Deze zijn bedoeld om samenwerking, innovatie en netwerkmogelijkheden te bevorderen voor bedrijven die binnen die sectoren actief zijn.
 • Branchespecifieke initiatieven: Bepaalde regio’s kunnen zich richten op specifieke industrieën of sectoren en gerichte programma’s of initiatieven aanbieden om de groei op die gebieden te ondersteunen. Dit kan gaan van productie tot technologie, hernieuwbare energie of toerisme, met specifieke ondersteuningsmechanismen.

Navigeren door lokale belastingregels

Het economische landschap van Polen wordt niet alleen gekenmerkt door zijn levendige markten, maar ook door een goed gedefinieerd belastingkader dat een aanzienlijke impact kan hebben op de activiteiten van kleine bedrijven. Het is van het grootste belang dat internationale bedrijven die zich in Polen willen vestigen en er willen groeien, de lokale belastingregels begrijpen en gebruikmaken van de beschikbare stimuleringsmaatregelen.

BTW-voorschriften

 • Registratievereisten: Internationale bedrijven moeten zich voor BTW registreren bij de Poolse belastingdienst als hun belastbare omzet bepaalde drempels overschrijdt. Inzicht in het registratieproces en de nalevingsvereisten is cruciaal om mogelijke boetes te voorkomen.
 • BTW-tarieven: Polen hanteert een systeem met gedifferentieerde BTW-tarieven, met standaard- en verlaagde tarieven. Het is essentieel voor bedrijven die goederen of diensten verkopen om vertrouwd te raken met deze tarieven en te zorgen voor nauwkeurige BTW-berekeningen.

Vennootschapsbelasting

 • Belastingtarieven en berekening: Kleine bedrijven moeten omgaan met de structuur van de vennootschapsbelasting, die een vast tarief omvat voor bedrijven met inkomsten onder een bepaalde drempel. Het nauwkeurig berekenen en nakomen van deze belastingverplichtingen is essentieel voor naleving.
 • Belastingaftrek: Het onderzoeken van beschikbare belastingaftrekposten, zoals die met betrekking tot zakelijke uitgaven en investeringen, kan de totale belastingverplichting voor kleine bedrijven in Polen aanzienlijk beïnvloeden.

Verlichtingen voor startende bedrijven

Het doel is om het voor Poolse bedrijven makkelijker te maken om de beurs op te gaan en investeerders te vinden. De vrijstelling is beschikbaar voor naamloze vennootschappen die in Polen belastingplichtig zijn, niet aan de beurs genoteerd staan en van plan zijn extra aandelen uit te geven in een beursgang, waardoor het bedrijf openbaar wordt door de aandelen op de beurs te verhandelen.

Consolidatieaftrek

De consolidatieaftrek is bedoeld om de investeringsuitbreiding van ondernemers die actief zijn in Polen te vergemakkelijken door de internationale ontwikkeling van de onderneming in verband met de verwerving van aandelen in andere bedrijven. Het houdt in dat het bedrag van de uitgaven voor de verwerving van aandelen in een bedrijf met rechtspersoonlijkheid wordt afgetrokken van de belastinggrondslag.

De aftrek kan niet meer bedragen dan 250.000 PLN. PLN in het belastingjaar. De consolidatieaftrek zal worden aangeboden aan Poolse bedrijven die besluiten om bijvoorbeeld hun aannemer, leverancier of andere entiteit die steun nodig heeft, te redden door andere entiteiten over te nemen.

Uitbreidingsaftrek

De expansie-aftrek staat extra aftrek toe van de belastinggrondslag van kosten die het bedrijf maakt om zijn afzetmarkten uit te breiden, zowel in eigen land als in het buitenland. Met de vrijstelling kunt u 200% van de gemaakte kosten verrekenen in uw inkomstenbelasting, d.w.z.: 100% als fiscaal aftrekbare kosten, 100% als aftrek onder de vrijstelling.

Als je inkomen (inkomsten) genereert uit niet-agrarische bedrijfsactiviteiten, waarvan het inkomen volgens de algemene principes wordt belast volgens de belastingschaal (d.w.z. tegen het tarief van 12% of 32%) of met een forfaitaire belasting – kun je profiteren van de expansievermindering.

IP Box-aftrek

Dit bestaat uit het belasten tegen een preferentieel CIT/PIT-tarief van 5% van de inkomsten die de belastingbetaler verkrijgt uit de commercialisering van gekwalificeerde intellectuele eigendomsrechten. De vrijstelling is beschikbaar voor ondernemers die onder de belastingschaal (PIT-36), de vlaktaks (PIT-36L) en de vennootschapsbelasting (CIT-8) vallen.

Vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

De vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor bedrijven die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren, bestaat uit het aftrekken van een deel van de kosten voor het verkrijgen van inkomsten die voor deze activiteit zijn gemaakt, van de belastinggrondslag. Vanaf 2022 kan elk bedrijf tot 200% van de in aanmerking komende kosten afzonderlijk in zijn administratie aftrekken.

De prototypeaftrek is een nieuw instrument voor belastingplichtigen die een nieuw product ontwikkelen als onderdeel van hun O&O-activiteiten. Hierdoor wordt het goedkoper om een prototype te maken en de uitvinding vervolgens in productie te nemen. Met de vrijstelling kunt u 30% van de kosten voor de proefproductie van een nieuw product en het op de markt brengen van het nieuwe product aftrekken van de belastinggrondslag.

Lokale wetten voor ondernemerschap en licentieprocedures voor bedrijven

In het landschap van de Poolse bedrijfsregelgeving is een genuanceerd begrip van de wetten op het ondernemerschap en de vergunningsprocedures van cruciaal belang voor internationale bedrijven. Deze onderdelen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van het operationele kader en de juridische status van bedrijven in het land.

Wetten voor ondernemerschap

De Poolse ondernemerschapswetten zijn ontworpen om een gunstig klimaat te scheppen voor de groei van bedrijven. Deze wetten bevatten vaak maatregelen om het oprichten en runnen van bedrijven te vereenvoudigen en een klimaat van innovatie en dynamiek te bevorderen.

Flexibiliteit in bedrijfsstructuren

Het is essentieel om de juridische flexibiliteit van bedrijfsstructuren te begrijpen. Het Poolse juridische kader biedt ruimte voor aanpasbare bedrijfsstructuren, die tegemoetkomen aan de veranderende behoeften en strategieën van bedrijven, wat met name gunstig is voor startende ondernemingen en ondernemingen die een innovatieve aanpak verkennen.

Bescherming van intellectueel eigendom

De Poolse wetgeving voor ondernemers bevat krachtige bepalingen voor de bescherming van intellectueel eigendom. Dit is van vitaal belang voor bedrijven die zich bezighouden met innovatie en creatieve inspanningen, om de bescherming van hun intellectuele eigendommen te waarborgen.

Intellectueel eigendom bestaat uit drie hoofdelementen die door de wet worden beschermd. Deze omvatten rechten die voortvloeien uit het auteursrecht, bescherming die wordt geboden door de wetgeving inzake industriële eigendom en ruim opgevatte kwesties met betrekking tot de bescherming van knowhow.

 1. Auteursrecht: Het onderwerp van auteursrechtelijke bescherming is het ruim opgevatte concept van werk. De wet op het auteursrecht en de naburige rechten legt uit dat een werk elke uiting van creatieve activiteit van individuele aard is, vastgelegd in welke vorm dan ook, ongeacht de waarde, het doel en de uitdrukkingswijze ervan. Het werk als zodanig kan dus op elke manier worden uitgedrukt, bijvoorbeeld verbaal, artistiek, door middel van fotografie, architectuur, muziek en audiovisualisatie. Een werk in een startup kan dus broncode, promotiefoto’s en -video’s, lay-outs, marketing- of copywritingbeschrijvingen en zelfs blogpublicaties zijn.
 2. Industriële eigendomswet: De wet omvat octrooibescherming van uitvindingen, handelsmerken, industriële ontwerpen, gebruiksmodellen, geografische aanduidingen en in sommige landen, waaronder Polen, ook gebruiksmodellen en topografieën van geïntegreerde schakelingen. In de context van startups zijn gebruiksmodellen een interessant concept. Ze betekenen een niet eerder beschikbare, nuttige oplossing van technische aard die betrekking heeft op de vorm, structuur of combinatie van een duurzaam voorwerp.
 3. Knowhow: Dit begrip betekent grotendeels het zogenaamde handelsgeheim, d.w.z. alle niet-openbaar gemaakte technische, technologische, organisatorische en andere informatie van economische waarde die het voordeel van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten bepaalt. Om dergelijke informatie veilig te stellen – vanuit juridisch oogpunt – moet een passend contract worden gesloten met werknemers en aannemers. Het gaat hierbij vooral om geheimhoudingsverklaringen of -overeenkomsten en niet-concurrentiebedingen.

Regionale bedrijfsvergunningen en lokale stimulansen voor starters

In het gevarieerde Poolse zakenlandschap spelen regionale nuances een belangrijke rol bij het vormgeven van procedures voor bedrijfsvergunningen en stimuleringsmaatregelen voor starters. Inzicht in deze regionale verschillen is belangrijk voor internationale bedrijven die een vestiging willen opzetten die naadloos aansluit bij de lokale regelgeving en gebruikmaakt van de beschikbare ondersteuningssystemen.

Om een weg te banen door de regionale procedures voor bedrijfsvergunningen moet u de vereisten van specifieke gebieden in Polen nauwkeurig bestuderen. Elke regio kan zijn eigen regels en vergunningsvoorwaarden hebben, waardoor een op maat gemaakte benadering van naleving nodig is. Internationale bedrijven moeten niet alleen het overkoepelende nationale kader begrijpen, maar zich ook verdiepen in de lokale bijzonderheden en ervoor zorgen dat alle noodzakelijke protocollen worden nageleefd.

Bovendien biedt Polen een spectrum aan lokale stimulansen voor startende ondernemers, waarbij elke regio unieke kansen biedt voor bedrijven. Deze stimulansen omvatten financiële voordelen, lagere belastingen en gespecialiseerde ondersteuningssystemen die op maat gemaakt zijn om ondernemersinspanningen aan te moedigen. Door zich aan te passen aan de regionale stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemingen, kunnen internationale bedrijven niet alleen hun operationele kosten optimaliseren, maar ook middelen aanboren die innovatie en groei stimuleren, en zo een harmonieuze integratie bevorderen in de dynamische bedrijfsecosystemen in verschillende regio’s in Polen.

Effectieve strategieën voor bedrijfsontwikkeling in Polen

Het ontwikkelen van een succesvol bedrijf in Polen vereist een genuanceerde aanpak die cultureel begrip, marktdynamiek en strategische planning integreert. Hier volgen de belangrijkste overwegingen en effectieve strategieën voor bedrijfsontwikkeling voor internationale bedrijven die zich op de Poolse markt wagen:

 • Cultureel bewustzijn: Het begrijpen en respecteren van de Poolse cultuur is van fundamenteel belang. Marketingstrategieën en bedrijfspraktijken afstemmen op de lokale culturele normen bevordert een betere betrokkenheid en acceptatie.
 • Gelokaliseerde marketing: Marketingcampagnes en -materialen in de Poolse taal tonen betrokkenheid bij de lokale markt. Bovendien zorgt de integratie van cultureel relevante thema’s voor een betere weerklank bij het doelpubliek.
 • Marktonderzoek: Grondig marktonderzoek helpt bij het identificeren van consumentenvoorkeuren, markttrends en potentiële concurrenten. Deze kennis vormt de basis voor weloverwogen besluitvorming en strategische positionering.
 • Lokale partnerschappen: Samenwerkingsverbanden aangaan met lokale bedrijven of distributeurs kan de markttoegang versnellen. Lokale partners hebben inzicht in consumentengedrag, regelgeving en gevestigde netwerken.
 • Aanpassing aan lokale regelgeving: Naleving van lokale regelgeving en normen is van het grootste belang. Door producten of diensten aan te passen aan lokale vereisten laat je zien dat je je inzet voor ethische bedrijfspraktijken.
 • Uitmuntende klantenservice: Prioriteit geven aan uitzonderlijke klantenservice bevordert klantloyaliteit en positieve mond-tot-mondreclame. Snel en effectief inspelen op de behoeften van de klant draagt bij aan een positief merkimago.
 • Betrokkenheid van werknemers: Het cultiveren van een positieve werkcultuur en het zorgen voor werknemerstevredenheid draagt bij aan het succes van de organisatie. Betrokken werknemers dragen eerder bij aan bedrijfsgroei en klanttevredenheid.

Parakars expertise in het vereenvoudigen van compliance

Om de fijne kneepjes van het opzetten en uitbreiden van een bedrijf in Polen te begrijpen, is een uitgebreid begrip nodig van de lokale regelgeving, culturele nuances en strategische marktdynamiek.

Als internationale bedrijven aan deze reis beginnen, komt Parakar naar voren als een belangrijke partner die expertise biedt op het gebied van lokale en internationale regelgeving. Onze gespecialiseerde adviesdiensten stroomlijnen markttoetredingsprocessen en zorgen ervoor dat regionale wetten op het gebied van bedrijfsvergunningen, belastingen en ondernemerschap worden nageleefd.

Door gebruik te maken van de kennis van Parakar kunnen bedrijven risico’s beperken, juridische complicaties vermijden en hun strategieën optimaliseren voor duurzaam succes in het dynamische en diverse landschap van de Poolse markt. Parakar streeft naar uitmuntendheid en is een betrouwbare bondgenoot die een soepele integratie mogelijk maakt voor internationale bedrijven die willen groeien en bloeien in Polen.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254