Fraud Blocker Loonstrookje in Spanje: Hoe werkt het? - Parakar

Loonstrookje in Spanje: Hoe werkt het?

Het loonstrookje in Spanje staat bekend als een van de meest complexe loonstrookjes in Europa. Bent u een buitenlandse werknemer in Spanje? Of stuurt u uw personeel hier naartoe? Als werkgever in Spanje bent u verplicht loonstroken te verstrekken aan uw werknemers. We leggen u graag uit hoe het Spaanse loonstrookje werkt!

Wanneer u in Spanje in dienst bent, ontvangt u uw loonstrookje (‘nómina’, zoals ze in Spanje zeggen) aan het einde van elke maand. Dit loonstrookje is erg belangrijk omdat het contract tussen de werkgever en de werknemer bewijst. Afgezien daarvan bewijst het de geleverde dienst en de betaling daarvoor. U kunt het loonstrookje in drie secties verdelen:

 1. De kop, waarin informatie staat over de werkgever en werknemer.
 2. Het midden, waar u informatie vindt over de periode, verdiensten en inhoudingen.
 3. De voet bevat informatie over de tarieven die worden gebruikt voor de berekening.

In deze blog worden de volgende vragen beantwoord:

 • Structuur van een Spaans loonstrookje:
  Wat zijn de drie hoofdsecties van een Spaans loonstrookje, en welke informatie wordt typisch gevonden in elk van deze secties?
 • Belangrijke factoren in de berekening van een Spaans loonstrookje:
  Wat zijn de essentiële factoren die worden overwogen bij de berekening van een Spaans loonstrookje, inclusief contracttype, persoonlijke situatie en andere specifieke elementen?
 • De componenten van een loonstrookje begrijpen:
  Hoe is een Spaans loonstrookje visueel gestructureerd, en welke gedetailleerde informatie is opgenomen in elke sectie, zoals bedrijfs- en werknemersgegevens, afrekeningsperiode en opgebouwde rechten?
 • Inhoudingen en bepaling van bijdragebasissen:
  Wat zijn de belangrijke inhoudingen op een Spaans loonstrookje, inclusief socialezekerheidsbijdragen, inkomstenbelasting en andere mogelijke inhoudingen?

Wat moet worden opgenomen in een loonstrookje in Spanje?

In Spanje moeten de volgende concepten worden overwogen om de maandelijkse betaling te berekenen:

 • Contract (tijdelijk, vast)
 • Werknemer, persoonlijke situatie (getrouwd, heeft kinderen of afhankelijken)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
 • Extra betalingen
 • Professionele categorie en bijdragegroep
 • Medisch verlof, ziekte, vaderschap of moederschap (indien van toepassing)

Hoe leest u uw loonstrookje in Spanje?

Om uw Spaanse loonstrookje volledig te begrijpen, laten we u visueel zien hoe het is opgebouwd. Het begint met de bedrijfs- en werknemersgegevens, en de datum waarnaar de loonlijst verwijst.

Loonstrookje in spanje: hoe werkt het? - parakar

1. Empresa (Bedrijf):

Hier vindt u de wettelijke naam van het bedrijf, het fiscale adres, het CIF en het bijdragenummer (socialezekerheidsnummer).

2.Trabajador (Werknemer):

Dit bevat de volledige naam van de werknemer, het identiteitsbewijs, het nummer van de socialezekerheidsinschrijving, de professionele categorie of groep, de bijdragegroep, de datum van senioriteit of indiensttreding bij het bedrijf en de contractcode.

3.Periodo Devengado (Afrekeningsperiode):

Dit is de maand waarin wordt gewerkt waarnaar die loonlijst verwijst. Het omvat de begindatum, de einddatum en het totale aantal gewerkte dagen voor deze periode.

Loonstrookje in spanje: hoe werkt het? - parakar

4. Devengo (Overlopende rekeningen):

Alle salarisconcepten die de werknemer tijdens de gewerkte maand heeft gegenereerd en waarop nog geen inhouding is toegepast, moeten worden opgenomen. De som of het totaal hiervan vormt het brutosalaris (totale devengo, 4.1 t/m 4.5). De totale devengo bevat de volgende aspecten:

 1. Salario Base (Basissalaris): Het bedrag dat de werknemer ontvangt voor de gewerkte dagen.
 2. Plus Convenio (Salaris toeslagen): De buitengewone bedragen die de werknemer ontvangt voor zijn werk. Ofwel plus door overeenkomst, anciënniteit, enz.
 3. Mejora Absorbible (Vrijwillige verbeteringen): Als werknemers een deel van hun salaris aangeboden krijgen als flexibele compensatie, moeten de bedragen die hieraan worden toegekend hier ook verschijnen. Het loon mag niet meer bedragen dan 30% van het brutoloon.
 4. Paga Extra Prorrateada (Extra betalingen): Extra betalingen zijn evenredig verdeeld over het maandsalaris en worden elke maand geleidelijk ontvangen. In dit geval zijn de extra betalingen vakantiegeld en de kerstbonus.
 5. Incentivos (Overuren): Indien van toepassing

5.Deductions (Aftrek):

Dit zijn de bedragen die in totaal worden afgetrokken van de opgebouwde rechten en die resulteren in het (5.1) Totale nettoloon van de werknemer:

 1. Socialezekerheidsbijdragen: Deze aftrekposten zijn onderverdeeld in gemeenschappelijke bijdragen (4,80%), werkloosheid (1,55% als het contract onbepaald is of 1,60% als het contract van bepaalde duur is), professionele training (0,10%).
 2. Loonheffing (IRPF inkomstenbelasting): Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het inkomen van de werknemer en zijn persoonlijke situatie.
 3. Waarde van in natura ontvangen producten: Het totale bedrag van in natura ontvangen producten dat in het opgebouwde gedeelte staat, wordt ook in mindering gebracht op de aftrek. Met flexibele compensatie beslist de werknemer om een deel van zijn salaris te gebruiken voor bepaalde producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden. Daarom wordt de prijs ervan afgetrokken in het aftrekgedeelte. (niet in dit voorbeeld)

Andere aftrekposten: Dit kan onder andere leningen zijn die de werknemer moet terugbetalen aan het bedrijf, vakbondsbijdragen, etc. (niet in dit voorbeeld)

Loonstrookje in spanje: hoe werkt het? - parakar

6.Bepaling van de bijdragebasissen voor socialezekerheidsbijdragen en aftrekposten.

Deze sectie geeft de bijdragebasissen weer, met de bijdragen van de werknemer en het bedrijf.

 1. Gemeenschappelijke bijdragebasis (BCCC): Basissalaris + Salaristoeslagen die aan bijdragen onderhevig zijn + de verdeling van extra betalingen. Hoewel de werknemer de extra betalingen ontvangt op de momenten die zijn overeengekomen, is deze verdeling noodzakelijk, aangezien de Sociale Zekerheid maandelijks bijdraagt. In gemeenschappelijke bijdragen is 24,10% van de gemeenschappelijke bijdragebasis van de werknemer.
 2. Bijdragebasis voor professionele risico’s en gezamenlijke inning: Dit bedrag wordt berekend door de BCCC op te tellen bij de waarde van overuren. Dit is de bijdragebasis die wordt gebruikt om het percentage van de basis van ongevallen op het werk, werkloosheid, professionele training en het Garantiefonds Salarissen (FOGASA) te berekenen.
 3. Werkgeversbijdrage (AT & EP): Elke onderneming draagt bij, afhankelijk van de werknemer.
 4. Werkloosheid (Desempleo): 5,5% van de BCCC van de werknemer als de werknemer een vast contract heeft, of 6,7% als de werknemer een tijdelijk contract heeft.
 5. Beroepsopleiding (Formaccion Professional): Dit is de bijdrage die wordt gebruikt voor de opleiding van werknemers om zich professioneel voor te bereiden op een baan. Dit is 0,6% van de BCCC van de werknemer.
 6. Garantiefonds Salarissen (Fondo Garantía salarial): 0,2% van de bijdragebasis voor de werknemer.
 7. Extra toeslag voor overuren (Cotización adicional horas extraordinarias)
 8. Bonussen / verminderingen (Bonificaciones / reducciones)
 9. Basis die onderworpen is aan retentie van de IRPF (Base sujeta a retención del IRPF): Om deze bijdragebasis te berekenen, wordt het totaal opgebouwde bedrag genomen en worden de vrijgestelde bedragen van IRPF afgetrokken, zoals toelagen, compensatie of producten die behoren tot flexibele compensatieplannen.

Hoe kunnen we u helpen?

Het Spaanse loonstrookje kan lastig te begrijpen zijn. Parakar heeft jarenlange ervaring in het maken van loonstroken. We weten hoe we om moeten gaan met complexe processen en we kunnen loonstroken maken voor uw werknemers die voldoen aan de Spaanse voorschriften.

Kunnen we u helpen met het beheer van de werkgelegenheid in Spanje? Of heeft u vragen over het loonstrookje dat u heeft ontvangen? Onze experts praten graag met u!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254